Regels/afspraken

Veiligheid staat voorop

Op Helen Parkhurst vinden we een goede sfeer en veiligheid heel belangrijk, zowel in de klas, de gangen, de aula als op het schoolplein. We verwachten dat iedereen zich inzet voor een veilig leerklimaat. Onder geen voorwaarde accepteren we agressie. Daaronder verstaan we niet alleen vechten of schelden, maar ook schreeuwen in de gangen, tegen deuren trappen en dergelijke. Ook discriminatie en pesten (ook via social media) zijn uit den boze. Ongewenst gedrag signaleren en corrigeren we zoveel mogelijk. Bij strafbare feiten schakelen we de wijkagent/jeugdagent in. 

Zichtbaarheid van de jeugdagent op school

De jeugdagent die verbonden is aan Helen Parkhurst is mevrouw J. Snider. Zij is voor onze school het aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op en in relatie staan tot de politie. De jeugdagent is regelmatig te zien op school om gewoon een rondje in de school te maken, voor een overleg met de conciërges of om een probleem op te lossen. De jeugdagent is er voor de leerlingen, afdelingsleiders en overige medewerkers van onze school. Zij is te bereiken via het gratis politienummer 0900-8844 of via één van de afdelingsleiders.

Met de Almeerse Scholen Groep is een integraal schoolveiligheidsplan opgesteld. Daarin staan protocollen en handelingsplannen die tot doel hebben een nog veiliger leef- en leeromgeving op scholen te realiseren.

Stewards

We maken gebruik van leerlingen als “steward” om de veiligheid in de pauzes te bevorderen en de rommel te verminderen. Deze leerlingen hebben een speciale opleiding gevolgd.

Laat waardevolle spullen thuis

Het is vanzelfsprekend andermans eigendommen te respecteren. Toch raden wij leerlingen aan om zo min mogelijk waardevolle spullen of geld mee naar school te nemen. Berg spullen op in het kluisje. Laat een tas niet onbeheerd achter en zorg dat je tijdens gym geen waardevolle spullen in de kleedkamer laat liggen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door diefstal verloren gegane zaken.

Smartphonevrije school

We werken met het principe thuis of in de kluis. Het enige device waar leerlingen mee mogen werken op school is een laptop. Alle andere devices zoals smartphone, smartwatch, i-pad, tablet, enz, zijn óf thuis óf in de kluis vóór het begin van de eerste les. Pas ná de laatste les kunnen devices weer worden opgehaald uit de kluis en worden meegenomen naar huis.

Kleed je correct

Wij bemoeien ons niet met de kleding van leerlingen, maar er zijn wel grenzen. Op school draag je andere kleren dan op het strand of in de disco. Kledingstukken die de ogen afschermen en/of het gezicht helemaal of grotendeels bedekken, zijn in het schoolgebouw niet toegestaan.

In tijden van landelijke coronamaatregelen is het dragen van een mondkapje tijdens de les toegestaan in de klas.

Strafbaar gedrag

Onder strafbaar gedrag vallen alle handelingen en gedragingen die - op grond van enige Nederlandse wettelijke bepaling - als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld, zoals het in bezit hebben, gebruiken of verkopen van wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen, maar ook vernieling, bekladding, brandstichting, vervuiling en intimidatie.

Alcohol en drugs

Alcoholgebruik is te allen tijde verboden. Het bezit, gebruik van of het handelen in drugs is eveneens verboden.

Wapens en vuurwerk

Het is niet toegestaan om binnen of in de directe omgeving van de school enige vorm van wapens of vuurwerk voorhanden te hebben. Onder wapens vallen alle slag-, steek- of stootwapens gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie, maar ook ieder voorwerp dat als wapen gebruik wordt, bijvoorbeeld een schroevendraaier of spuitbus.

Eten, drinken en roken

Onze leerlingen eten of drinken alleen tijdens de pauze of in een tussenuur op een daarvoor aangewezen plaats. Er kan een geldige reden zijn om van deze regel af te wijken. De docent dient dan toestemming te geven.

In de les is het drinken van water toegestaan (met uitzonder van computerlokaal en praktijklokalen)Roken en het gebruiken van snus mag niet in openbare ruimtes, dus ook niet in de school of op het schoolplein. Het roken van een e-sigaret, dan wel Shisha-pen op school valt daar ook onder. Hieronder een meer uitgebreid protocol grensoverschrijdend gedrag:

Protocol grensoverschrijdend gedrag