Begeleiding

Orthopedagoog

Helen Parkhurst heeft een vaste orthopedagoog in dienst. Zij fungeert in grote lijnen als gedragswetenschapper binnen de school (afnemen van testen en observeren). Verder werkt zij nauw samen met de zorgcoördinatoren en vormt daarmee een belangrijke spil binnen het zorgbureau. De orthopedagoog neemt deel aan zowel intern als extern overleg en beheert de toelating van zorgleerlingen vanuit het basisonderwijs, maar ook tussentijdse trajecten naar het speciaal onderwijs.

 

Veiligheidsboek met pestprotocol

Een boekje met informatie over veiligheid op school is hieronder te downloaden. In dit veiligheidsboek VO staan onder andere de meldcode kindermishandeling en het pestprotocol. Daarnaast vindt u hier ook het protocol Gossip-girl accounst op TikTok, hoe wij hiermee omgaan op school en vindt u ons protocol over cameratoezicht op onze school. Veiligheid op school vinden wij voor iedereen belangrijk. SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN VO
Klik hieronder op de blauwe buttons voor de bijlagen behorende bij
het schoolveiligheidsplan VO:

ASG gedragscode  ASG Arbobeleid   Klokkenluidersregeling     Klachtenregeling

Protocol Gossip-girl accounts     

Loopbaanoriëntatie

De LOB-coördinatoren zijn schoolbreed verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het determinatieproces. Dat is het proces van keuzes maken en adviezen geven bij de schoolloopbaan. Zij ondersteunen begeleiders en mentoren bij het vormgeven van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en organiseren activiteiten die met studiekeuze te maken hebben zoals: opleidingenmarkten, bezoekdagen bij de Hogeschool van Amsterdam, stages en proefstuderen. Verder zijn zij vraagbaak op het gebied van studie en beroep. Hieronder is een flyer te downloaden met daarin een schema van mogelijke leerroutes.HP FLYER KIES JE TOEKOMST

Dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen

Ouders/verzorgers die aangeven dat er een vermoeden van dyslexie bestaat bij hun kind worden verwezen naar een extern onderzoeksbureau. Als een leerling een dyslexieverklaring heeft, regelt de remedial teacher samen met de leerling en de ouders de faciliteiten.

Helen Parkhurst heeft een handboek met meer informatie over hoe school omgaat met dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen:HANDBOEK PROCEDURE DYSLEXIE EN OVERIGE BEPERKINGEN