Zorg

Zorgcoördinatoren en zorgbureau

Binnen Helen Parkhurst werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat. Wanneer de basisondersteuning niet voldoende is, wordt een leerling aangemeld bij het interne zorgoverleg (IZO). Aan dit interne overleg, dat wekelijks plaatsvindt, nemen de zorgcoördinatoren, orthopedagoog op afroep en afdelingsleiders deel. Bij dit overleg wordt besproken waar de leerling of het docententeam tegenaan loopt en wordt een passende interventie besproken en ingezet. Deze leerlingen blijven vervolgens in het vizier van de desbetreffende zorgcoördinator, tot extra ondersteuning of monitoring niet meer nodig is.

Het zorgbureau bestaat naast de zorgcoördinatoren en orthopedagoog uit de volgende medewerkers: leerlingbegeleiders, counselors, remedial teachers, medewerkers Passend Onderwijs verbonden aan het Helen Parkhurst en de verbredingscoaches (meer-en hoogbegaafdheid). Gezamenlijk werken zij eraan om leerlingen met een extra ondersteuningsvraag goed te laten functioneren binnen het reguliere onderwijs. Dit alles uiteraard in samenwerking met ouders en de leerling zelf.

Wanneer er een extra ondersteuningsbehoefte bestaat, wordt er een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) opgesteld, waarin de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling zijn beschreven, binnen alle domeinen waarin een leerling fungeert (thuis, school, vrije tijd). Van daaruit wordt bekeken waar de ondersteuning aan moet voldoen en worden er doelen opgesteld. Deze doelen worden geëvalueerd en indien nodig afgesloten dan wel aangepast of verlengd.  

Zorgadvies-team

Wanneer de hulpvraag van een leerling te complex wordt en/of er zijn meerdere instanties bij betrokken, wordt de leerling besproken in het Zorg Advies Team (ZAT2.0). De adviezen die worden gegeven kunnen verschillen van aard. Het belang van de leerling is leidend bij het geven van de adviezen. Door als school samen te werken met verschillende externe instanties, is het mogelijk om voor één kind één plan te maken. In het ZAT2.0 van Helen Parkhurst werken de volgende instanties met ons samen: de jeugdwerker Wijkteam, de leerplichtambtenaar, Fornhese (GGZ), jongerenmaatschappelijk werk (SMW), jeugdarts (GGD), begeleider passend onderwijs, de jeugdagent en de orthopedagoog van de school. In ons contact met externen is goede communicatie tussen alle betrokkenen, inclusief ouders, een voorwaarde voor het adequaat en snel ingaan op de zorgvraag. Om een leerling te kunnen bespreken in het ZAT2.0 is er toestemming van de ouders en de leerling nodig. Het ZAT2.0 vindt ongeveer om de week plaats en wordt aangestuurd door de zorgcoördinatoren.

Meldcode kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is de zogeheten meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht geworden. Deze wettelijke regeling verplicht scholen beleid te voeren. Besloten is aan dit beleid invulling te geven aan de hand van de leidraad die het Nederlands Jeugdinstituut hiervoor heeft opgesteld. De invulling op schoolniveau wordt met de medezeggenschapsraad besproken. Meer informatie staat in het stroomschema hieronder.Helen Parkhurst Flyer Zorg

Aangescherpte meldcode vanaf 2019