Leermiddelen

Schoolboeken

De overheid financiert de meeste leermiddelen rechtstreeks aan de scholen. Het bedrag dat we per leerling krijgen, is gebaseerd op de gemiddelde prijs van een boekenpakket. Omdat vooral de boekenpakketten van de tweede fase wat duurder zijn, doet Helen Parkhurst er alles aan om voor alle leerlingen gemiddeld binnen het bedrag te blijven. Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen brengen kosten met zich mee omdat deze door meer kinderen uit één gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeelden van boeken en materialen waarvoor door de ouders betaald moet worden, zijn: atlas, woordenboek, agenda, de kosten van ICT (zoals een computer en programma’s), rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften en multomap, pennen en dergelijke. Bij de knop 'Nieuwe leerlingen' op deze website vindt u een 'boodschappenlijstje' met materialen die uw kind in de winkel moet kopen en informatie over bewegingsonderwijs.

Als de leerling is ingeschreven voor een technasiumklas of een bèta mavo klas vragen wij een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage dient voor de extra lessen, materialen en activiteiten die in deze klassen worden aangeboden. Ook aan de topsportleerlingen vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de extra begeleiding en faciliteiten.

Boekenleverancier Van Dijk

Ook al worden de schoolboeken vergoed aan de school, ze worden nog wel aan de leerlingen geleverd door uitgeverij Van Dijk. Daarom moeten alle leerlingen nog steeds hun boeken zelf bestellen via www.vandijk.nl of door middel van een bestelformulier. Na het invoeren van een schoolcode, het niveau, het leerjaar en (in de bovenbouw) het profiel van het komende jaar, krijgt men een overzicht van alle benodigde boeken en andere leermiddelen voor de betreffende klas. De boeken worden in bruikleen ter beschikking gesteld. Deze dienen aan het einde van het schooljaar weer in een goede staat ingeleverd te worden. Schades of vermissingen zullen bij de ouders in rekening worden gebracht. In overleg met de ouderraad is besloten om voor de bruikleen van de boeken geen borg van ouders te vragen, omdat we uitgaan van vertrouwen in leerlingen en ouders.

Schoolfonds

Bij de digitale bestelling van schoolboeken via uitgeverij Van Dijk, kunnen ouders kiezen aan welke onderdelen van het schoolfonds ze willen deelnemen.
Gezien het belang dat wij hechten aan volledige deelname, staan in de bestellijst alle keuzes aangevinkt op deelname. De keuze is ongedaan te maken door het weghalen van vinkjes. 

De keuzes zijn bindend voor het gehele schooljaar. Ouders zijn dan ook verplicht tot tijdige en volledige betaling aan Van Dijk. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk.

De bijdrage van ouders aan het schoolfonds besteden wij aan zaken die door de overheid niet bekostigd worden, maar die voor de voortgang van het onderwijs wel nodig of wenselijk zijn.

Deelname aan het schoolfonds is vrijwillig. Niemand wordt uitgesloten van activiteiten. Onvoldoende inkomsten uit het schoolfonds kan ertoe leiden dat activiteiten niet doorgaan. 

Wij spannen ons samen met de ouder- en medezeggenschapsraad in om de kosten zo laag mogelijk te houden. In de tarieventabel bij button kosten geven wij een overzicht van de bestemming van de bijdragen. 

Schoolpas

Als bewijs dat ouders/verzorgers deelnemen aan het schoolfonds ontvangen de leerlingen een gratis schoolpas. Aan activiteiten die betaald worden uit het schoolfonds kan een leerling alleen deelnemen op vertoon van de schoolpas. Daartoe hoort onder meer: cashless betalen in de kantine, printen en kopiëren in de Mediatheek, gebruik van een leen-laptop, de toegang tot schoolfeesten en voor het gebruik van een electronisch kluisje. Leerlingen kunnen het saldo van hun schoolpas opwaarderen via internetbankieren of met eigen bankpas bij het oplaadpunt (PinPoint)
in de aula. Meer informatie hierover is te vinden op het leerlingenportaal.

Tegemoetkoming studiekosten

De regelingen voor een financiële bijdrage van de overheid voor studiekosten zijn veranderd. Zo is de tegemoetkoming voor ouders goeddeels verdwenen. In plaats daarvan is bijvoorbeeld het kindgebonden budget (verstrekt door de Belastingdienst) verhoogd. Voor meer informatie over de tegemoetkoming in de studiekosten verwijzen wij naar www.duo.nl.

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt de wet Studiefinanciering 18 +. Informatiefolders zijn verkrijgbaar bij het postkantoor, de openbare bibliotheek of bij onze receptie. Meer informatie vindt u op de website www.ibgroep.nl